در امتداد ورزش

(0)

تاريخچه مطبوعات ورزشي در ايران (0)

نشرکتابهاي ورزشي واشاعه فرهنگ کتابخواني (0)

سينما و ورزش در ايران (0)

چالش هاي خبرنگاري (0)

تاريخچه مطبوعات ورزشي (0)

برگرفته از کتاب فعاليت هاي رسانه اي درورزش نوشته دکتر حميد قاسمي – دکتر فرشيد تجاري – دکترمهدي کهندل – دکتر عباس خداياري

تلويزيون و ورزش (0)

برگرفته از کتاب فعاليت هاي رسانه اي درورزش نوشته دکتر حميد قاسمي – دکتر فرشيد تجاري – دکترمهدي کهندل – دکتر عباس خداياري

رادیو و ورزش (0)

برگرفته از کتاب فعالیت های رسانه ای درورزش نوشته دکتر حمید قاسمی – دکتر فرشید تجاری – دکترمهدی کهندل – دکتر عباس خدایاری

تست 4 (1)

تست 4

تست 2 (0)

تست2


     

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks