در امتداد ورزش

نشرکتابهاي ورزشي واشاعه فرهنگ کتابخواني

🕔1394/10/13 0 Comments

درباب 43 کتاب مينوي خرد به زبان پهلوي به همه سفارش شده است تا خودرابه جامه اطمينان واعتماد به نفس ودانش بيارايند تابا سپرراستي، گرزشکرگزاري وکمان آمادگي با آنچه مظاهر اهريمني است جنگ کنند.

مورخان يوناني چون هرودوت درسده پنجم قبل از ميلاد وبسياري ديگر همه وهمه درکتب بجاي مانده از خود به وجود نظام تربيت بدني درايران قبل وهمچنين بعداز اسلام تاکيد کرده اند .

اينکه چطور ما مي توانيم بعداز گذشت هزاران سال از نظام آن دوران واهميت به امرورزش درکشورباستاني مان پي ببريم همه وهمه مرهون کتابت وتاريخ نگاري مورخان واز طرفي اطلاعات ذيقيمت علما و مشاهير دوران قديم از طريق تکثير کتابها ومقالات بجاي مانده از آنان است.

وجود کتابخانه هاي بزرگي چون جندي شاپور خود مويد توجه به امر توسعه علم از طريق ترجمه و تاليف کتاب بوده است که متاسفانه بدليل حوادث تلخ تاريخ ايران زمين بسياري از کتابهايي که مي توانست به  ما آگاهيهاي بيشتري دهد درآتش کينه سوخته است.

درميان سازمان هاي اداري وسياسي دوران بعداز اسلام ديوان انشاء يا ديوان رسائل مقام وارزش سياسي بسيارداشت. قدرت وتوانايي ايرانيان درکتابت بخصوص دردوران بعد از اسلام برکسي پوشيده نيست.  

اما  دردوران معاصر با راه اندازي رسمي تشکيلات ورزش درکشور وانجمن تربيت بدني وپيشاهنگي ودرعين حال تاسيس فدراسيونهاي ورزشي از دهه 1320 نياز به فراگيري علوم ورزشي درشاخه هاي مختلف بيش از پيش احساس شد وبا تاسيس دانشکده تربيت بدني درسطح کشور به امرتوليد ونشر کتابهاي تخصصي همت گمارده شد .

طبق اعلام خبرگزاري کتاب ايران از سال 1374 تا 1384 قريب به 1200 كتاب ورزشي منتشرشده است كه بيشتر شامل  موضوعات فوتبال، واليبال، آمادگي جسماني، استاندارد زمين ها و سالن ها، ورزش باستاني، ورزش درماني، بيوگرافي ورزشکاران، دو و ميداني ، ورزش هاي زمستاني و رزمي بوده است.

اين آمار بيانگر فقر شديد کتب ورزشي در عرصه چاپ و نشر کشور است ، آن هم در کشوري که هرم جمعيتي آن جوان است و از حيث طرفداران ورزشي بويژه در برخي رشته هاي خاص دارد که  مي تواند زمينه هاي مناسب براي بررسي موانع پيش روي کتاب هاي ورزش را بازگشايد.

راه اندازي انجمن فرهنگي ناشران کتابهاي ورزشي در بيستم اسفندماه سال 90 خودنيز ازديگر اقدامات مهم دراين زمينه به شمار مي آيد. برگزاري نمايشگاههاي مختلف کتابهاي ورزشي  دراستانها وشهرهاي مختلف به مناسبت هاي مختلف ، تعيين روز 24 آبان هرسال به عنوان روز کتابخواني و همچنين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران که درسالجاري 25 دوره آن برگزارشد همه وهمه درجهت توسعه وگسترش فرهنگ کتابخواني است که افزايش سهم ورزش درفرهنگ کتابخواني  با توجه به توسعه روز افزون علوم ورزشي امري بديهي است هرچند جهت دستيابي به علم روز نيازمند برنامه ريزي هرچه بهتر ازسوي متوليان امر بخصوص وزارت ورزش وجوانان همچنين وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي مي باشيم.

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks