مـقالات ســایت

قانون وزارت ورزش و جوانان

🕔1399/07/27 0 Comments

 قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان (مصوبه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۹ مجلس شوراي اسلامي)

 
نامه شماره ۷۸۳۱۸ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۹
 
وزارت ورزش و جوانان
 
سازمان اداري و استخدامي کشور
 
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ شانزدهم شهريورماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۷/۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۴۷۶۸۲/۱۹ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
 
حسن روحاني- رييس‌جمهور
 
قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان
ماده ۱- کليه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان که در اين قانون به اختصار «وزارت» ناميده مي‌شود و نيز دستگاههاي تحت نظارت وزارت مذکور در اين قانون مقيد به رعايت احکام و ارزشهاي اسلامي  و شؤون انقلاب اسلامي  و تابع کليه قوانين نظام جمهوري اسلامي  ايران است.
 
ماده ۲- تعاريف
 
الف- ورزش:
 
فعاليتي مشتمل بر به کارگيري قواي جسماني، فکري و مهارت هاي حرکتي است که در انواع تربيتي، همگاني، قهرماني و حرفه اي با اهداف معين اجراء مي‌شود.
 
ب- ورزش تربيتي:
 
ورزشي که از سوي خانواده، باشگاه رسمي  و نهادهاي رسمي آموزشي به ويژه مهدهاي کودک، مدارس و دانشگاهها به صورت برنامه ريزي شده پيگيري مي‌شود و هدف آن توسعه مهارت هاي حرکتي ورزشي پايه است.
 
پ- ورزش همگاني:
 
هر نوع ورزش و فعاليت بدني که نشاط و سلامت عمومي مردم را تامين مي‌کند.
 
ت- ورزش قهرماني:
 
ورزشي است رقابتي و سازمان يافته که با توجه به مقررات خاص هر رشته براي ارتقاي نصاب (رکورد)هاي ورزشي و کسب رتبه يا نشان (مدال) انجام مي‌شود.
 
ث- ورزش حرفه اي:
 
ورزشي است سازمان يافته که با رعايت مقررات خاص هر رشته با هدف کسب انتفاع مالي ورزشکار و ساير ذي نفعان در راستاي توسعه اقتصادي و اجتماعي انجام مي‌شود.
 
ج- تربيت بدني:
 
فرآيند تربيتي که در آن فرد با شرکت در برنامه ها، فعاليت ها و تمرينات جسمي و ذهني به رشد و نمو استعدادها در ابعاد جسماني و اخلاقي مي‌پردازد و موجب بهبود کيفيت زندگي فردي و اجتماعي مي‌شود.
 
چ- باشگاه ورزشي:
 
به مؤسسه اي اطلاق مي‌شود که توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با هدف تعليم و تعميم سلامت جسمي و روحي افراد جامعه مبتني بر اصول علمي و ارزشهاي اسلامي، ايجاد فضاي کسب و کار و به دست آوردن رتبه و نشان (مدال) در يک يا چند رشته ورزشي مطابق ضوابط فني و عمومي تعيين شده با مجوز وزارت تأسيس و فعاليت مي‌کند.
 
ح- اتحاديه باشگا ههاي ورزشي:
 
شخصيت حقوقي مستقل و غيرانتفاعي متشکل از باشگا ههاي ورزشي است که با هدف نظارت و تامين حقوق صنفي اعضاء در کليه زمينه هاي ورزشي به غير از ورزش حرفه اي با مجوز وزارت ايجاد شده و فعاليت مي‌کند.
 
خ- شايستگي فني- حرفه اي:
 
مجموعه اي از دانش، مهارت، توانايي ورزشي و نگرش کسب شده از طريق آموزش و تجربه کاري که براي صلاحيت انجام يک حرفه ورزشي لازم است.
 
د- منش پهلواني:
 
بهره مندي از توانمندي هاي جسماني در کنار توجه به ارزشهاي اخلاقي، معنوي و اعتقادي است که مبناي رفتار و عمل فرد محسوب مي‌شود.
 
ذ- خيّرين ورزش يار:
 
اشخاص حقوقي و حقيقي که نسبت به تامين تمام يا بخشي از هزينه احداث يا تجهيز مکان ورزشي و حمايت از فعالان و نهادهاي ورزشي اقدام مي‌کنند.
 
ر- مکان ورزشي خيّرساز:
 
مکان ورزشي که حداقل نيمي از هزينه هاي احداث آن توسط خيّر يا خيّرين تامين شده باشد.
 
ز- جوان:
 
به فردي اطلاق مي‌شود که در رده سني مصوب شوراي عالي جوانان قرار دارد.
 
ژ- خانه هاي جوانان:
 
مراکزي که براي حفظ و ارتقاي هويت ديني، ملي و انقلابي جوانان و مشارکت، تمرين و توانمندسازي اجتماعي و آموزش و مهارت زندگي و نشاط و شادابي جوانان در چهارچوب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايجاد و فعاليت مي‌کنند.
 
س- امور جوانان:
 
به فعاليت هاي مربوط به هماهنگي ابعاد هويتي جوانان در عرصه هاي ديني، انقلابي، ملي، اشتغال، علم و فناوري، جامعه پذيري، خانواده و ازدواج، سرمايه اجتماعي، مسؤوليت پذيري، مشارکت اجتماعي و مسائل نوپديد جوانان اطلاق مي‌شود.
 
ماده ۳- اهداف تشکيل وزارت به شرح زير است:
 
الف- ورزش
 
۱- توسعه و تعميم ورزش همگاني
 
۲- توسعه و ارتقاي ورزش قهرماني
 
۳- ساماندهي و گسترش ورزش حرفه اي
 
۴- حمايت و تقويت ورزش تربيتي
 
۵- توسعه و تقويت ورزش بانوان
 
۶- تحکيم و تقويت معنويت و ارزشهاي اخلاقي و منش پهلواني در ورزش مبتني بر فرهنگ اسلامي- ايراني
 
۷- ارتقاء و ترويج شايستگي هاي فني- حرفه اي در جامعه ورزش
 
ب- جوانان
 
۱- ارتقاي هويت ديني، انقلابي و ملي جوانان
 
۲- ارتقاء و تقويت سرمايه اجتماعي، مسؤوليت  پذيري، هويت و مشارکت همه جانبه جوانان
 
۳- بهبود و اصلاح سبک زندگي جوانان منطبق بر ارزشهاي اسلامي- ايراني
 
۴- توسعه مشارکت داوطلبانه مردمي در امور جوانان
 
۵- اتخاذ سياست هاي حمايتي در جهت اشتغال و ازدواج جوانان
 
ماده ۴- وزارت به عنوان متولي اصلي ورزش و ساماندهي امور جوانان وظايف و اختيارات زير را در تحقق مفاد ماده (۳) اين قانون عهده دار بوده و کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و بخشهاي غيردولتي با رعايت کليه قوانين و مقررات کشور، مکلف به همکاري با وزارت در زمينه هاي ذيل مي‌باشند:
 
الف- وظايف وزارت در حوزه ورزش
 
۱- اقدام در جهت بهره مندي اقشار مختلف جامعه از برنامه ها و فعاليت هاي ورزشي به منظور تحقق تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح
 
۲- تهيه و تدوين برنامه هاي ميان مدت و سالانه ورزش کشور با استفاده از ظرفيت دستگاههاي ذي ربط و نظارت بر حسن اجراي آنها
 
۳- استفاده از ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي و بهره مندي از دانش فني و کاربردي حوزه تربيت بدني و علوم ورزشي موجود کشور به منظور ارتقاي علمي ورزش
 
۴- ترويج ارزشها و موازين اسلامي  و ارزشهاي فرهنگي- اخلاقي، انقلابي، منش پهلواني در ورزش
 
۵- جذب، ساماندهي و تسهيل مشارکت، تشويق و حمايت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي به منظور توسعه ورزش کشور
 
۶- تعيين چهارچوب ها و دستورالعمل اجرائي فعاليت هاي ورزشي و نظارت بر حسن اجراي آنها
 
۷- کشف، پرورش و حمايت از استعدادها در ورزش
 
۸- مناسب سازي اماکن و فضا هاي ورزشي جهت بهره برداري و حضور بانوان و خانواده ها و معلولان جسمي  و حرکتي
 
۹- تسهيل دسترسي مردم  براي تماشاي مسابقات ورزشي مهم بين المللي و ملي در مکانهاي عمومي  و محيط هاي ورزشي روستايي و شهري کشور
 
۱۰- نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي ورزشي کليه دستگاههاي اجرايي و بخشهاي غيردولتي و ارزيابي عملکرد آنها و ارائه گزارش به مراجع ذي ربط
 
۱۱- صدور و لغو مجوز فعاليت رشته و سبکهاي ورزشي در قالب فدراسيون ها، انجمن ها، کميته ها و ساير تشکلهاي مربوط
 
تبصره- وزارت مکلف است به منظور تامين و تجهيز امکانات مورد نياز رشته هاي ورزش تيراندازي از قبيل اسلحه و مهمات ورزشي از توليدات داخلي استفاده نمايد. در صورت عدم امکان تامين از داخل کشور، وزارت مجاز است نسبت به تامين و واردات تجهيزات مربوطه با تاييد و نظارت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در کليه مراحل ثبت سفارش تا ترخيص، در مبادي ورودي کشور اقدام کند.
 
دستورالعمل اجرائي اين تبصره با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارت تهيه و به امضاي مشترک وزيران دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ورزش و جوانان ابلاغ مي‌شود.
 
 ۱۲- صدور و لغو پروانه تأسيس و فعاليت اتحاديه باشگاههاي ورزشي، باشگاهها، اماکن و مراکز ارائه دهنده خدمات ورزشي و تندرستي پس از بررسي صلاحيت هاي عمومي، اخلاقي، علمي و حرفه اي و نظارت بر فعاليت آنها
 
تبصره- فعاليت هاي رسمي تربيت بدني مدارس، دانشگاهها، حوزه هاي علميه به جز فعاليت باشگاههاي ورزشي آنها از شمول اين بند مستثني است.
 
 ۱۳- حمايت، نظارت و هماهنگ سازي فعاليت هاي کليه نهادهاي ورزشي اعم از کميته ملي المپيک، کميته ملي پارالمپيک، فدراسيون ها، انجمن ها، هيأتها و کميته هاي ورزشي به منظور حسن اجراي وظايف
 
۱۴- توسعه ارتباطات و حمايت از حضور نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در مجامع ورزشي بين المللي و عضويت يا نمايندگي در سازمان ها و مجامع بين المللي ورزشي با هماهنگي و همکاري وزارت امور خارجه
 
۱۵ – تهيه طرح آمايش سرزميني ورزش کشور توسط وزارت حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون طبق قوانين مربوطه
 
۱۶- تامين متناسب و متوازن زيرساختها، امکانات و نيروي انساني مورد نياز توسعه ورزش در سطح کشور
 
۱۷-  تهيه و تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به اعزام ورزشکاران و مربيان به خارج از کشور و همچنين ورود ورزشکاران، مربيان و تيمهاي ورزشي خارجي به داخل کشور و نظارت بر حسن اجراي آن
 
۱۸- احياء و تقويت ورزشهاي ملي و روستايي و بازي هاي بومي، محلي و توسعه زيرساختهاي آن و تلاش براي ارتقاء و ترويج جهاني آنها با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط
 
۱۹- ارتقاء و تقويت جايگاه ورزش قهرماني کشور در عرصه هاي جهاني و بين المللي
 
۲۰- ايجاد فرصتهاي مناسب و عادلانه براي گسترش ورزش بانوان و معلولان
 
۲۱- تهيه و ارائه استانداردها و معيارهاي تخصصي مربوط به احداث و بهره برداري از اماکن و تجهيزات ورزشي در کشور و نظارت بر حسن اجراي آن
 
۲۲- ايجاد، نگهداري، بهره برداري و تجهيز اماکن ورزشي
 
۲۳- تعيين تعرفه و قيمت ارائه خدمات ورزشي و تندرستي و هزينه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه توسط وزارت پس از تصويب هيأت وزيران به صورت سالانه و نظارت بر حسن اجراي آنها
 
۲۴- همکاري و هماهنگي با بخش گردشگري و محيط زيست در بهره گيري از ظرفيت هاي ورزشي کشور
 
۲۵- فراهم نمودن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگاني با رويکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس براي عموم مردم
 
ب- اختيارات وزارت در حوزه ورزش
 
۱- حمايت از برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي مرتبط با حوزه تربيت بدني و ورزش کشور
 
۲- کسب درآمدهاي پايدار از محل تبليغات رسانه اي و محيطي ناشي از پخش مسابقات ورزشي و فروش بليط براي فدراسيون ها و باشگاههاي ورزشي
 
۳- واريز عوايد حاصل از بهره برداري و اجاره مجموعه ها، اماکن و اراضي متعلق به وزارت و ساير درآمدهاي ناشي از قوانين و مقررات مصوب مربوطه، به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور و تخصيص معادل وجوه واريزي به وزارت در قالب بودجه هاي سنواتي طي رديف اختصاصي جهت تحقق اهداف و وظايف محوله در اين قانون
 
۴- بهره برداري از اراضي و فضاهاي مورد نياز وزارت براي امور ورزشي در سطح خشکي، آبي و هوايي با رعايت قوانين و مقررات موضوعه
 
۵- پيش بيني تسهيلات و به کارگيري تمهيدات لازم جهت تشويق و توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي با هدف توسعه مشارکت مردمي و گسترش نهضت داوطلبانه در حوزه ورزش
 
۶- بهره مندي از ظرفيت خيّرين ورزش يار و تسهيل شرايط مشارکت آنان در اداره اماکن ورزشي خيّرساز
 
۷- کمک به تامين هزينه هاي برگزاري مسابقات و مراسم و رويدادهاي ورزشي و اعطاي جوايز و کمک به قهرمانان، فدراسيون ها، انجمن ها، هيأتهاي ورزشي و باشگاههاي فعال در زمينه هاي مختلف ورزشي به جز ورزش حرفه اي از محل اعتبارات سنواتي بودجه کل کشور، در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران
 
۸- تسهيل فعاليت دانش آموختگان علوم ورزشي در مراکز و باشگاههاي ورزشي براي ارائه خدمات مطلوب به جامعه و نظارت مستمر بر آن
 
پ- وظايف وزارت در حوزه جوانان
 
۱- ساماندهي امور جوانان با مشارکت دستگاههاي مرتبط و پيگيري نظارت بر اجراي آن
 
۲- پيگيري اجراي مصوبات شوراي عالي جوانان، ستاد ملي ساماندهي امور جوانان و سياستهاي کلي جمعيت در بخش جوانان
 
۳- پايش و پژوهش مستمر وضعيت امور جوانان بر اساس شاخصهاي مصوب مراجع ذي ربط
 
۴- حمايت از برنامه هاي پژوهشي مرتبط با امور جوانان و تعامل با مراکز آموزشي و پژوهشي کشور
 
۵- صدور مجوز فعاليت تشکلهاي مردم نهاد جوانان و نظارت بر عملکرد آنها
 
۶- صدور مجوز تأسيس و نظارت بر فعاليت  خانه هاي جوانان
 
۷- عضويت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي مرتبط با جوانان با رعايت قوانين و مقررات و هماهنگي وزارت امور خارجه
 
۸- حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي در حوزه هاي مرتبط با امور جوانان
 
۹- اتخاذ تدابير مناسب براي تسهيل تشکيل خانواده و ترويج فرهنگ فرزندآوري در زوجهاي جوان با استفاده از ظرفيت تمامي  دستگاههاي اجرائي ذي ربط و خيّرين
 
۱۰- حمايت و توانمندسازي جوانان با ايجاد مراکز تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده در راستاي تحقق سياست هاي کلي جمعيت
 
ت- اختيارات وزارت در حوزه جوانان
 
۱- حمايت از تدوين و اجراي برنامه هاي مرتبط با امور جوانان
 
۲- برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي بين المللي داخلي و خارجي در حوزه جوانان با همکاري و هماهنگي دستگاههاي مرتبط و نمايندگي دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي مرتبط با جوانان
 
۳- پيش بيني تسهيلات و تمهيدات لازم براي تشويق و توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي در حوزه هاي مرتبط با امور جوانان با همکاري و هماهنگي دستگاههاي ذي ربط در حوزه جوانان
 
۴- حمايت از ايجاد و اداره خانه هاي جوانان
 
تبصره- بندهاي «پ» و «ت» اين ماده با رعايت مصوبه جلسه ۲۸۷ مورخ ۶/۵/۱۳۷۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي با موضوع تصويب «اساسنامه شوراي عالي جوانان» اجراء مي‌شود.
 
ماده ۵- شوراي عالي ورزش و تربيت بدني جهت تسهيل در تحقق اهداف و وظايف وزارت مندرج در اين قانون تشکيل مي‌شود:
 
الف- وظايف
 
۱- اتخاذ سياست هاي توسعه تربيت بدني و ورزش کشور متناسب با سند آمايش سرزميني کشور در چهارچوب قانون
 
۲- هماهنگ سازي فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش کشور و رفع چالشها و موانع توسعه ورزش در چهارچوب قانون
 
ب- ترکيب
 
۱- رييس جمهور يا معاون اول رييس جمهور (رييس شورا)
 
۲- وزير ورزش و جوانان (دبير شورا)
 
۳- رييس سازمان برنامه و بودجه کشور
 
۴- معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده
 
۵- وزير علوم، تحقيقات و فناوري
 
۶- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
 
۷- وزير آموزش و پرورش
 
۸- وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي
 
۹- وزير کشور
 
۱۰- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
 
۱۱- رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي  ايران (بدون حق رأي)
 
۱۲- رييس شوراي  عالي استان ها (بدون حق رأي)
 
۱۳- رييس سازمان بسيج مستضعفين (بدون حق رأي)
 
۱۴- رييس کميته ملي المپيک (با حکم رييس جمهور)
 
۱۵- رييس کميته ملي پارالمپيک (با حکم رييس جمهور)
 
۱۶- دو نفر از رؤساي فدراسيون هاي ورزشي به پيشنهاد وزير ورزش و جوانان و با حکم رييس جمهور
 
۱۷- يک نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي  به پيشنهاد کميسيون فرهنگي و با رأي مجلس شوراي اسلامي  به عنوان عضو ناظر
 
۱۸- دو نفر از صاحب نظران با تجربه ورزشي (يک نفر از بانوان) به پيشنهاد وزير ورزش و جوانان و  با حکم رييس جمهور
 
تبصره ۱- وزراي ديگر حسب مورد با دعوت دبير شورا با حق رأي در جلسات شورا حضور مي‌يابند.
 
تبصره ۲- مصوبات پس از ابلاغ رييس جمهور يا معاون اول رييس جمهور لازم الاجراء است.
 
تبصره ۳- در سطح استان، شوراي تربيت بدني و ورزش استان به رياست استاندار با ترکيب متناظر اعضاي شوراي عالي تربيت بدني و ورزش کشور تشکيل مي‌شود و حق رأي اعضاي متناظر استاني همانند اعضاي شوراي عالي خواهد بود و دبير اين شورا مدير کل ورزش و جوانان استان است. دستورالعمل نحوه تشکيل شوراي استان توسط وزارت تهيه و ابلاغ مي‌شود.
 
تبصره ۴- دبيرخانه شوراي عالي با بهره گيري از ظرفيت هاي علمي  و پژوهشي تربيت بدني و ورزش کشور در وزارت مستقر خواهد بود و مسؤوليت پيگيري و تشکيل جلسات را برعهده خواهد داشت. دستورالعمل نحوه تشکيل و اداره جلسات توسط وزارت، تهيه و به تصويب شوراي يادشده مي‌رسد.
 
تبصره ۵- عضويت اعضاء قائم به فرد است.
 
 ماده ۶- به منظور تکريم و حمايت از قهرمانان، پيشکسوتان، نابينايان و ناشنوايان، معلولان و جانبازان ورزشي داراي عناوين قهرماني المپيک و پارالمپيک، جهاني، آسيايي، پارا آسيايي و ملي غيرشاغل و فاقد درآمد مستمر و مشخص، صندوق حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان ورزش کشور در فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدي با استفاده از منابع و امکانات موجود قرار مي‌گيرد. اساسنامه صندوق توسط وزارت ورزش و جوانان تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون به تصويب هيأت  وزيران مي‌رسد.
 
ماده ۷- وزارت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون در چهارچوب اين قانون و قانون مديريت خدمات کشوري ساختار سازماني و تشکيلات تفصيلي وزارت را تهيه کند و به تأييد سازمان اداري و استخدامي کشور برساند.
 
ماده ۸- آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن آن توسط وزارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
 
ماده ۹- از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، قانون تأسيس سازمان تربيت بدني ايران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۳ لغو مي‌شود.
 
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ شانزدهم شهريور ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي  تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۹/۷/۲ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
 
محمدباقر قاليباف- رييس مجلس شوراي اسلامي

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks