مـقالات ســایت

مروری بر بودجه ورزش درایران

🕔1394/06/02 0 Comments

با تشکیل مجمع ترویج وترقی فوتبال ایران درسال 1300 واجباری شدن ورزش درآموزشگاهها درسال 1306 مقدمات کاربرای تاسیس انجمن پیشاهنگی وتربیت بدنی درسال 1313 فراهم شد. بودجه این انجمن ابتدا نیم درصد از عوائد شهرداریها تعیین شده بود که برای سال 1316 مبلغ 22 هزارتومان به انجمن اختصاص یافت .

پس از تاسیس کمیته ملی المپیک درسال 1325 وبه تبع آن راه اندازی فدراسیونهای ورزشی اعتبار جداگانه ای از سوی هیئت وزیران برای امور فدراسیونها تصویب شد هرچند به دلیل مسایل ومشکلات مالی به عنوان مثال علی رغم درسال 1327 جهت اعزام کاروان ایران به المپیک 1948 لندن بودجه سیصد هزارتومانی تا دوماه قبل از اعزام درمجلس معوق مانده بود.

درسال 1329 مقرر شد سالیانه مبلغ یک میلیون تومان از طرف هیئت دولت به انجمن کمک شود ضمن اینکه بودجه فدراسیونهای ورزشی نیز درسال 1330 به رقمی نزدیک به یک میلیون و پانصدهزاتومان رسید.

دراردیبهشت ماه سال 32 درزمان نخست وزیری دکتر مصدق انجمن به سازمان تغییرنام یافت ولی به جهت مشکلات مالی آن روز بودجه تغییر محسوسی نکرد. با کسب افتخارات المپیک 1956 ملبورن درسال 1335 وعناوین قهرمانی تیم هایی چون کشتی ووزنه برداری درجهان و فوتبال درآسیا شرایط برای توجه بیشتر به ورزش با اخذ میزبانی بازیهای آسیایی 1974 تهران محقق شد.

ازطرفی تاسیس شکل گیری باشگاههای خصوصی ودولتی بخصوص دربرخی رشته ها مثل فوتبال همراه با تاسیس سازمان تربیت بدنی درخرداد ماه سال 1350 وساخت مجموعه عظیم ازادی فصل جدیدی را درتوسعه کشور با کسب مقام دومی بازیهای اسیایی فراهم کرد بطوریکه بودجه 27 فدراسیون ورزشی درسال 53 به رقمی نزدیک به 19 میلیون تومان رسید.

کسب نتایج ضعیف درالمپیک 1976 مونترال باعث انحلال سازمان تربیت بدنی به دستور شاه درسال 56 شد وسازمان ورزش کشور تحت پوشش وزارت آموزش وپرورش قرارگرفت.

دوهفته بعد از پیروزی انقلاب وبا تعیین رئیس سازمان ورزش کشور اقدامات مهمی برای ورزش کشور با تمامی تنگناها انجام گرفت بطوریکه درخرداد ماه 58 قانون انحلال سازمان تربیت بدنی لغو شد . بودجه سازمان تربیت بدنی درسال 59 وهمزمان با آغاز جنگ تحمیلی رقمی بالغ بر200 میلیون تومان بود که تا سال 62 کل اعتبارات جاری وعمرانی سازمان به رقم 700 میلیون تومان ارتقاء یافت ولی تا سال 67 به دلیل اولیتهای نظام ، تغییر محسوسی نکرد.

با آغاز سال 68 وشروع برنامه توسعه اول اعتبار سازمان تا یک میلیارد تومان دردوران دکتر غفوری فرد افزایش یافت. کسب نتایج موفقیت آمیز تیمهای ملی وباشگاهی فوتبال درسالهای 69 تا 71 درفوتبال وکسب نخستین نشان های زرین جهانی درکشتی باعث توجه بیشتر مسوولین به ورزش شد . آغاز اعزام لژیونرهای فوتبالی نیزبه کشورهای خارجی  درهمین سالها باعث ورود ارزبه کشورمان شد.

با آغاز برنامه توسعه دوم از سال 74 وریاست مهندس هاشمی طباء مقررشد مبلغ 5 ریال بابت هرنخ سیگار به حساب سازمان تربیت بدنی واریز گردد ازطرفی طی تبصره 47 برنامه دوم موسسات ، کارخانجات و شرکتهای دولتی موظف شدند موظف شدند همه ساله به میزان 2 درصد از سود خاص خودرا صرف ورزش نمایند.

ورود حامیان مالی جهت تبلیغات کالاهای خود دراستادیومهای ورزشی از سال 75 به تدریج آغاز شد بطوریکه از سال 76 تلویزیون مبلغی را بابت تبلیغات به فدراسیونها وباشگاهها اختصاص داد واین خود حرکت مهمی بخصوص دررشته هایی پرطرفداری چون فوتبال ، والیبال ، بسکتبال وکشتی برای درآمدزایی بود. درحالیکه کل بودجه اعتبارات جاری وعمرانی سازمان تربیت بدنی درسال 72 ، حدود 8 میلیارد تومان بود این رقم درسال 80 به 90میلیارد تومان رسید واین امرتاثیر بسزایی در سرمایه گذاری برروی بخش های عمرانی وگسترش فدراسیونهای جدید شد هرچنذ طرحهای عمرانی نیمه کاره زیادی تاپایان دهه 70 باقی ماند.

تاکید بر جذب مشارکت های مردمی وهمچنین تصویب قانون اختصاص یک درصد از درآمدهای سازمانهای دولتی به ورزش با اختصاص 30 درصد از یک درصد فوق به حساب سازمان تربیت بدنی درخرداد ماه 82 تحت عنوان بندچ دربرنامه توسعه سوم که بعدها دربرنامه چهارم درابتدای سال 84 به بند ب تغییرنام داد کمکهای شایان  توجهی به ورزش کشورنمود.

راه اندازی لیگ های حرفه ای دررشته های پرطرفدار بخصوص درفوتبال وبالا رفتن سطح دستمزد بازیکنان درابتدای دهه 80نیز ازدیگر اتفافات مهم آن روزها بود.

پیگیری مهندس مهرعلیزاده رئیس سازمان تربیت بدنی درطی سالهای 80 باتوجه به گسترش شاخص های اماکن ورزشی دربرنامه توسعه کشور باعث شد بودجه عمرانی سازمان تربیت بدنی درسال 80که رقمی بالغ بر 20میلیارد تومان بود درسال 83 به عدد 100 میلیاردتومان برسد.  راه اندازی صندوق اعتباری حمایت ازقهرمانان وپیش کسوتان درسال 82 نیز ازدیگر اقدامات مهم آن دوران به شمار میرود.

تصویب طرح نظام جامع ورزش کشور با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال در مهرماه 82 ازدیگر دستاوردهای سازمان تربیت بدنی آن دوران بود که هیچگاه عملیاتی نشد.

با آغاز برنامه توسعه چهارم وبا حضور مهندس علی آبادی درراس سازمان وافزایش بی سابقه اعتبارات عمرانی طی سال های 84 تا 87 اقدامات بسیار مهمی برای توسعه افزایش زیرساخت ها واماکن ورزشی بوجود آمد وبودجه سازمان درسال 87 به رقمی حدود 500 میلیارد تومان رسید.با حضور دکتر سعیدلودرسال 89 وی ازتحقق اجباری شدن واریز یک درصد اعتبارات دستگاه های دولتی دربرنامه پنجم خبرداد ولی نه تنها این قضیه با مخالفت مجلس روبرو شد بلکه با آغاز برنامه پنجم ، مجلس هرگونه کمک دولت به بخش حرفه ای راممنوع کرد . از طرفی به دلیل برخی اختلافات میان مجلس وسازمان تربیت بدنی به رغم کسب عنوان چهارمی بازی های آسیایی  2010 گوانگجوچین  به یک باره طرح تاسیس وزارت ورزش وجوانان درانتهای سال 89 ، فدراسیون های ورزشی را که با کسب پیروزی های اخیر آینده خوبی رابرای بودجه متصور بودند با چالشی شدید روبرو کرد بطوری که تا شش ماهه اول سال 90 فدراسیون ها وادارات کل استان ها به دلیل تغییر تحول انجام شده وانحلال سازمان تربیت بدنی هیچ بودجه ای دریافت نکردند. لازمه تاسیس وزارت ورزش وجوانان امر بسیار مهم ولازمی بود وچگونگی تاسیس آن بسیار حاشیه های خودراداشت.

درنهایت با حضور دکتر عباسی درراس سکان وزارت ورزش وجوانان درسال 90 وتعیین اعتبار این وزارتخانه درسال 91 به رقمی بالغ بر 475 میلیارد تومان که حاکی از کاهش بودجه ورزش بود وقطع کمک هایی چون بند ب وحذف معافیت های مالیاتی بخش خصوصی برای ورود به ورزش عملاٌ فدراسیون ها با مشکلات جدیدی  دست وپنجه نرم کردند.

برای رشته پرطرفداری مثل فوتبال نیز هنوز کپی رایت رعایت نمی شود و به دلیل دولتی بودن رادیو و تلویزیون در ایران همچنان درباره چگونگی حق پرداخت پخش تلویزیونی به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به نتیجه وتفاهمی دوطرف دست نیافته اند.

به رغم افزایش بودجه های سال های اخیر، سهم ورزش ازتولید ناخاص ملی اختلاف معنی داری دارد واین مورد می طلبد با تفکیک وظایف وزارت ورزش وجوانان از کمیته ملی المپیک راه برای درآمدزایی فدراسیون های ورزشی بیشتر شود.

در سال 1394 با تلاش های وزارت ورزش و جوانان و حمایت های دولت قانون واریز یک درصد از اعتبارات دستگاه های دولتی به بخش ورزش باردیگر محقق شد

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks