مـقالات ســایت

روساي ورزش در ايران

🕔1394/09/30 0 Comments

 

نخستین دستگاه متولی ورزش کشور از سوی دولت انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی است که در 28 فروردین سال 1313 تشکیل و شخص رضا پهلوی ریاست عالیه آن را برعهده داشت و شعبه های مختلف آن در استان ها ، شهرستان ها و بخش ها در تاریخ 13 آبان 1315 به طور رسمی ثبت شد . 

 

شکل گیری تشکیلات ورزش در ایران 

1- تاسيس نخستين باشگاه ورزشي درتهران توسط ميرمهدی ورزنده درسال 1296

2- تاسيس مجمع فوتبال ايران درسال 1299

3- برگزاري مسابقه های مختلف ورزشي درميدان مشق تهران به پيشنهاد تيمسار امان الله جهانبانی رئيس ستادارتش وموافقت رضا پهلوی که مقام نخست وزيری را به عهده داشت درسال1303

 4-  تصويب قانون اجباري شدن ورزش درآموزشگاه ها در مجلس شوراي ملي 14/6/1306 دردوران رياست مخبرالسلطنه به عنوان رئيس هيئت دولت  به همت علي اصغرحكمت وزير فرهنگ دولت وقت

5-   تاسيس موسسه پيشاهنگي در 1312

 6-   ورود توماس گبيسن آمريکايي به پيشنهاد علي اصغر حکمت کفيل وزارت معارف جهت راه اندازي ادراه تربيت بدني (فروردين 1312)

 7-    تشکيل انجمن ملي تربيت بدنی وپيشاهنگي ايران به رياست حسين سميعی (اديب السلطنه ) تحت نظر وزارت معارف (فرهنگ) (28 فروردین 1313 ) دردوران محمد علي فروغي به عنوان رییس هيئت دولت

 8-  برگزاري نخستین جلسه انجمن ملي تربيت بدني وپيشاهنگي ايران با حضورآقايان حکيم المک – دکترصديق اعظم- اسدي – تربيت – شمس ومسترگيبسن – علي اصغرحکمت کفيل وزارت فرهنگ – ابراهيم حکيمي – حسين علاء – امان الله جهانباني – عيسي صديق – ابراهيم شمس آبادي و تصويب اساسنامه انجمن و انتخاب حسين علاء بعنوان رياست انجمن . (محمدرضا پهلوی رياست عاليه انجمن رابه عهده داشت). در مورخ 2 ارديبهشت 1313 هجری شمسی. 
 

روساي ورزش ايران از سال 1313 به بعد
 
 

 
 1 -   امير حسين علايی (حسين علاء ) از 2 اردیبهشت تا مرداد 1313 – رئيس انجمن ملی تربيت بدني و پيشاهنگي ايران (نخست وزير: محمد علی فروغی )
 
 

 ۲-   حسين سميعی از 1 مهر 1313 تا 31 تیر 1318  – رئيس انجمن ملي تربيت بدني وپيشاهنگی ايران (نخست وزير: محمد علي فروغی ومحمودجم  )

- تصويب  اساسنامه اداره تربيت بدني وپيشاهنگي۱۳۱۵/۹/۳
- انتصاب بها الدين پازارگاد بجاي توماس گيبسن درتاريخ ۱۳۱۷/۱۰/۶
-اعزام دانشجويان به المپيك 1936 برلين به سال 1315
- تصويب اساسنامه دانشسراي تربيت بدني۱۳۱۷/۶/۱۵ 
 
 
 

 
 ۳-  محمد علي تربيت از 21 شهریور تا 27 دی 1318 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني وپيشاهنگي ايران (نخست وزير: محمودجم )

-   برگزاري نخستين دوره مسابقات قهرماني کشور درسال 1318
-   افتتاح استاديوم امجديه (شهيد شيرودی فعلی )
 
 
 
 

 
 ۴-  اللهيار صالح از 27 دی 1318 تا تير1319 - رئيس انجمن ملی تربيت بدني وپيشاهنگی ايران (نخست وزير: احمد متين دفتری )
 
 
 

 
 ۵- ابوالحسن ابتهاج از مرداد 1319 تا آذر1320  - رئيس انجمن ملي تربيت بدني وپيشاهنگي ايران (نخست وزير:  منصورالملک و محمدعلي فروغی )
 
- اشغال ایران از سوی نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم 
 
 

 
 ۶-  حسين علاء از آذر1320 تا تير 1324 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني ( رئيس دولت :  محمدعلي فروغي – علي سهيلي – قوام السلطنه – محمدساعد – مرتضي قلي بيات – ابراهيم حكيمي – محسن صدر )

- انشعاب تشکيلات ورزش کشور اداره پرورش تن زيرنظر وزارت معارف جهت آموزشگاه ها اداره تربيت بدنی تحت نظر
- توسعه باشگاه های ورزشی
- تاسیس دانشسراهای تربیت بدنی پسران و دختران 
 
 
۷-  حسين سميعی از تير 1324 تا شهريور 1325 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  محسن صدر- ابراهيم حکيمي - قوام السلطنه )
 

 
۸- غلامعلی شايگان از مهر 1325 تا اسفند 1325 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  قوام السلطنه )
 
 
 
۹- حسين سميعی از اسفند 1325 تا شهريور 1326 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  قوام السلطنه - ابراهيم حكيمي )

-  تصويب اساسنامه جديد انجمن وآغاز بکاررسمي فدراسيون ها درتاريخ 12 اسفند 1325 
-  تاسیس کميته ملي المپيک در تاريخ 2 آذر 1326 
-  تصويب اساسنامه کميته ملي المپيك درتاريخ 5 مرداد 1326 
 
 

 
 ۱۰-  امان الله جهانبانی از شهريور 1326 تا آذر 1326 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  ابراهيم حكيمی )
 
 

۱۱- محمد بدر از آذر1326 تا بهمن 1326 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  ابراهيم حكيمی )

 
 
 ۱۲- امان الله جهانبانی از بهمن 1326 تا دی 1331 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  ابراهيم حكيمي-  عبدالحسين هژير - محمد ساعد- علي منصور - حاجعلي رزم آرا - حسين علاء - دکترمحمد مصدق - قوام السلطنه - محمد مصدق )

-  حضور درالمپيك 1948 لندن وكسب رده  36
- حضور درالمپيك 1952 هلسينكي وكسب رده 30
-  حضور درنخستين دوره بازی هاي آسيايی درسال 1951 درهند وكسب مقام سوم
 - انجام اصلاحاتی در اساسنامه انجمن تربیت بدنی 
 
 

 
۱۳-  نادر باتمانقليچ از 24 دی 1331 تا 24 اردیبهشت 1332 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير: محمدمصدق )
 
- جدا شدن کامل تربیت بدنی وزارت فرهنگ از انجمن ملی تربیت بدنی از ابتدای سال 1332 
 
 
۱۴- كماالدين جناب از خرداد 1332 تا مرداد 1332 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  محمدمصدق )
 

 
 ۱۵- عباس ايزد پناه از مرداد 1332 تا 26 شهریور 1337 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  فضل اله زاهدی – حسين علاء – منوچهر اقبال )

-  حضور درالمپيك 1956 ملبورن  و كسب رده پرافتخار 14
- نخستين حضور ايران درالمپيك زمستاني در سال 1956 درايتاليا
-  حضور دربازي هاي آسيايي 1958 توكيو وكسب رده چهارم
- انجام اصلاحات مجدد در اساسنامه انجمن تربیت بدنی و تبدیل آن به سازمان تندرستی جوانان و تربیت بدنی ایران در شهریور 1337 
 
 
 
 ۱۶ -  محمد دفتری از شهريور 1337 تا دی 1339 - رئيس سازمان تندرستی جوانان و تربیت بدنی ایران (نخست وزير:  منوچهر اقبال – جعفر شريف امامي  )

-  شركت درالمپيك 1960 رم وكسب رده 28
 

 
 ۱۷-    محمدحسين عميدی از دی 1339 تا آبان 1341 -  رئيس سازمان تندرستی جوانان و تربیت بدنی ایران (نخست وزير:  جعفر شريف امامي – علي اميني – اسداله علم  )

-   نخستين قهرماني تيم ملي كشتي آزاد درجهان درمسابقات 1961 يوكوهاما
 

۱۸-   عباس ايزد پناه از آبان 1341 تا دي 1345 - رئيس سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم  (نخست وزير:  اسداله علم – حسنعلي منصور – اميرعباس هويدا  )

- شركت درالمپيك 1964 توكيو وكسب رده 34
- شركت دربازي هاي آسيايي 1966 بانكوك وكسب  رده ششم
-  قهرماني تيم كشتي آزاد ايران درمسابقات جهاني  1965 منچستر
- تغییر نام سازمان به سازمان تربیت دبنی و تفریحات سالم در سال 1343 
 

۱۹-   منوچهر قراگزلو از دی 1345 تا بهمن 1346 - رئيس سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم (نخست وزير:  اميرعباس هويدا  )

 - ميزباني كنگره المپيك درتهران
 
 

 
 ۲۰-  پرويز خسروانی از بهمن 1346 تا شهريور 1350 - رئيس سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم  (نخست وزير:  اميرعباس هويدا  )

-  شركت درالمپيك 1968 مكزيك وكسب رده 19
-  شركت دربازي هاي اسيايي 1970 بانكوك وكسب رده چهارم
-  ميزباني فوتبال جام ملت هاي آسيا ونخستين قهرماني ايران به سال 1968 ميلادي
-  تصويب قانون تاسيس سازمان تربيت بدني وتفريحات سالم درمجلس به تاريخ 23/3/1350
-   بهره برداري از استاديوم 100 هزارنفري آريامهر (آزادي فعلی )

 
 
۲۱-  مصطفی امجدی از شهريور 1350 تا ارديبهشت 1351 - رئيس سازمان تربيت بدنی  (نخست وزير:  اميرعباس هويدا  )

  - قهرماني تيم ملي فوتبال براي دومين بار درجام ملت هاي آسيا در تايلند
 

 ۲۲- علی حجت كاشانی از شهريور ۱۳۵۱ تا شهريور ۱۳۵۴ - رئيس سازمان تربيت بدنی  (نخست وزير:  اميرعباس هويدا  )

- شركت در المپيك 1972 مونيخ وكسب رده 28
- ميزباني بازي هاي آسيايي 1974 ميلادي درتهران وكسب مقام دوم
-  كسب سومين مقام قهرماني فوتبال درجام ملت هاي آسيا در سال 1976 ميلادی درتهران
-  شركت در المپيك 1976 مونترال وكسب رده 33
-  نخستين حضور کشورمان درجام جهاني فوتبال به سال 1978 ميلادی درآرژانتين       
 
 
انحلال سازمان تربيت بدنی به دستور محمدرضا پهلوی و ايجادسازمان ورزش تحت نظر وزارت آموزش وپرورش درتاريخ 6 آبان 1356 
 
 
 ۲۳ - محمد حسن رهنوردی ( معاون آموزش و پرورش در امور ورزش ) - از شهريور ۱۳۵۴ تا شهريور ۱۳۵۶  (نخست وزير: اميرعباس هويدا )
 
      با تشکیل شورای عالی ورزش ضیا شادمان به عنوان معاون نخست وزیر در امور ورزش در این شورا حضور داشت. 
 
 

 
 ۲۴- نادرجهانبانی - از شهريور 1356 تا بهمن 1357 - رئيس سازمان ورزش ايران
 

 وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل مجدد سازمان تربیت بدنی   
 
 

25 - حسین فکری -  بهمن 1357 - سرپرست موقت سازمان تربیت بدنی 
 

 
 26- حسين شاه حسينی - از بهمن 1357 تا شهريور 1359 - رئيس سازمان تربيت بدني  (نخست وزير: مهدی بازرگان  )

-  تاسيس مجدد سازمان تربيت بدني وتفريحات سالم
- تحريم بازی های المپيك 1980 مسكو
 

 
 27-   مصطفي داودی از شهريور 1359 تا فروردين 1362 - رئيس سازمان تربيت بدنی  (نخست وزير:  محمد علی رجايی - محمد جواد باهنر – محمدرضا مهدوی کنی - ميرحسين موسوی  )

- شركت دربازي هاي آسيايي 1982 دهلي نو دراوج جنگ تحميلی وكسب رده هفتم
- اجرای طرح 27 ساله ها 
 

 
 28-  اسماعيل داودی شمسی - از فروردين 1362 تا بهمن 1364 - رئيس سازمان تربيت بدني وتفريحات سالم (رئيس جمهور : حضرت آيت اله خامنه ای - نخست وزير:  ميرحسين موسوی  )

-  تحريم بازی های المپيك 1984 لس آنجلس
 

 
 29- احمد درگاهی از بهمن 1364 تا شهريور 1368 - رئيس سازمان تربيت بدنی (رئيس جمهور : حضرت آيت اله خامنه ای - نخست وزير : ميرحسين موسوی  )

-  شركت دربازی هاي آسيايي 1986 سئول وكسب رده چهارم
- شركت دربازی های المپيك 1988 سئول و كسب رده 36
 

 
 30 -  حسن غفوری فرد - از شهريور 1368 تا بهمن 1372 - رئيس سازمان تربيت بدنی  ( رئيس جمهور : اکبر هاشمی رفسنجانی )

-  حضور درالمپيك 1992 بارسلونا وكسب رده 44
-  حضور دربازي هاي آسيايی 1990 پكن وكسب رده پنجمی
-  نخستين قهرمانی فوتبال در بازي هاي آسيايی بعداز انقلاب
 - احيای مجدد برخي ورزش ها مثل بوکس ، شطرنج  ، شمشيربازی
-  ارتقا پست رئيس سازمان تربيت بدنی به عنوان معاون رياست جمهوری     
   

 
 31 -  سيد مصطفي هاشمی طباء از بهمن 1372 تا آبان 1380 - رئيس سازمان تربيت بدنی (رئيس جمهور : اکبر هاشمی رفسنجانی  و دکتر سید محمد خاتمی )

-  حضور دربازي هاي آسيايي 1994 هيروشيما وكسب رده ششمي
-   حضور درالمپيك 1996 آتلانتا وكسب رده 43
-   كسب مقام قهرماني كشتي آزاد درجهان درسال 1998 ميلادی درتهران
 -  شركت دربازي هاي آسيايي بانكوك وكسب رده هفتمی
-  صعود به جام جهاني فوتبال 1998 فرانسه
-   شركت در المپيك 2000 سيدني  وكسب رده 26 
-   تاسیس ساختمان جدید اداری برای سازمان تربیت بدنی و آکادمی ملی المپیک 
 
 

 
32 -   محسن مهرعليزاده - از آبان 1380 تا  4 مهر 1384 - رئيس سازمان تربيت بدني وتفريحات سالم (رئيس جمهور : دکتر سید محمد خاتمی )

- حضور در المپيك 2004 آتن وكسب رده 29
- حضور دربازي هاي آسيايي 2002 بوسان وكسب رده دهمي
-  كسب مقام قهرماني كشتي آزاد درجهان به سال 2002 درتهران
-  صعود به جام جهاني فوتبال 2006آلمان
-  تدوين طرح نظام جامع ورزش كشور
 
 

 
 33 - محمد علی آبادی از 4 مهر 1384 تا 24 شهریور 1388 - رئيس سازمان تربيت بدني (رئيس جمهور : دكتر محمود احمدی نژاد )

-  شركت دربازي هاي آسيايي 2006 دوحه وكسب رده ششم
- شركت دربازي هاي المپيك 2008 پكن وكسب رده 51
-  نخستين قهرماني بسكتبال درآسيا به سال 2007 درچين
- کسب عنوان چهارم بازی های همبستگی کشورهای اسلامی عربستان 2005 
-  افزايش سرانه فضاهای ورزشی
 
 

 
 
34 -  علی سعيدلو از  24 شهریور 1388 تا 5 مرداد 1390 - رئيس سازمان تربيت بدنی  (رئيس جمهور : دكتر محمود احمدی نژاد )

-  شركت دربازی هاي آسيايي 2010 گوانگ ژو وكسب رده چهارم
-   قهرمانی بسكتبال درآسيا به سال 2009  
 
 
- تشکیل وزارت ورزش و جوانان در تاریخ 12 دی 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی 
 

 
35 -    محمدعباسی از 5 مرداد 1390 تا 26 مرداد 1392 – وزير ورزش وجوانان (رئيس جمهور : دكتر محمود احمدی نژاد )

-  شركت دربازي هاي المپيك 2012 لندن وكسب رده پرافتخار 17
- كسب رده پرافتخار 11 در پارالمپيك 2012 لندن
- كسب مقام قهرماني كشتی فرنگی درالمپيك 2012 لندن
- قهرماني بسكتبال درآسيا به سال 2013 درفيليپين
-  صعود به جام جهاني فوتبال 2014 برزيل
-  صعود به ليگ جهاني واليبال  
-   قهرمانی واليبال در آسيا به سال 2011 درتهران
 

 
  36 - سيد رضا صالحي اميریاز 26 مرداد تا 6 آبان 1392 -  سرپرست وزارت ورزش وجوانان (رئيس جمهور : دكتر حسن روحاني)        

  -  عنوان نخست تيم ملی کشتي آزاد دررقابت هاي قهرمانی جهان 
   - دومی ايران دربازي هاي کشورهاي اسلامی دراندونزی 2013 
  دکتر سيد رضاصالحي اميري وزير پيشنهاد  در ۶ آبان ۹۲ نتوانست از مجلس شوراي اسلامي رای اعتماد بگيرد.
 

 37 - محمد شريعتمداری - از 92.8.6 تا 92.8.26 - سرپرست وزارت ورزش وجوانان ( رئيس جمهور: دکترحسن روحانی )

 
 
 
  38 -  محمود گودرزی - از 26 آبان 1392 تا 27 مهر 1395 - وزير  ورزش وجوانان ( رئيس جمهور: دکترحسن روحانی )
 

      دكترگودرزی  درتاريخ 26 آبان 1392 ازمجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت.

 - کسب عنوان پنجم بازي هاي آسيايی اينچه ئون 2014  
 - کسب رده بیست و پنجم المپیک ریو برزیل 2016
 
 

 
39 - مسعود سلطانی فر از  27 مهر 1395 تا 3 شهریور 1400 ( رییس جمهور : دکتر حسن روحانی )
وی در تاریخ 11 آبان 1395 موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شد .

 - کسب رده ششم بازی های آسیایی جاکارتا  2018 
 - حضور در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه و کسب یک برد و یک تساوی 
- کسب عنوان سوم بازی های همبستگی کشورهای اسلامی 2017 باکو 
- تصویب قانون وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس شورای اسلامی در سال 1399
- اصلاح و تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی 1400 
- کسب رده بیست و هفتم المپیک توکیو 2020 


 
40 - سید حمید سجادی از 3 شهریور 1400 تا اکنون ( رییس جمهور : دکتر سید ابراهیم رییسی ) 
وی در تاریخ 3 شهریور 1400 موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شد.
کسب رده سوم بازی های کشورهای اسلامی 2021 قونیه 
صعود به جام جهانی فوتبال 2022 قطر 

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks