مـقالات ســایت

روساي ورزش در ايران

🕔1394/09/30 0 Comments

شکل گیری تشکیلات ورزش در ایران 

1- تاسيس نخستين باشگاه ورزشي درتهران توسط ميرمهدي ورزنده درسال 1296

2- تاسيس مجمع فوتبال ايران درسال 1299

3- برگزاري مسابقه هاي مختلف ورزشي درميدان مشق تهران به پيشنهاد تيمسار جهانباني رئيس ستادارتش وموافقت رضا پهلوي که مقام نخست وزيري را به عهده داشت درسال1303

 4-  تصويب قانون اجباري شدن ورزش درآموزشگاه ها در مجلس شوراي ملي 14/6/1306 دردوران رياست مخبرالسلطنه به عنوان رئيس هيئت دولت  به همت علي اصغرحكمت وزير فرهنگ دولت وقت

5-   تاسيس موسسه پيشاهنگي در 1312

 6-   ورود توماس گبيسن آمريکايي به پيشنهاد علي اصغر حکمت کفيل وزارت معارف جهت راه اندازي ادراه تربيت بدني (فروردين 1312)

 7-    تشکيل انجمن ملي تربيت بدنی وپيشاهنگي ايران به رياست حسين سميعي (اديب السلطنه ) تحت نظر وزارت معارف (فرهنگ) (28/1/1313) دردوران محمد علي فروغي به عنوان رئيس هيئت دولت

 8-  برگزاري اولين جلسه انجمن ملي تربيت بدني وپيشاهنگي ايران با حضورآقايان حکيم المک – دکترصديق اعظم- اسدي – تربيت – شمس ومسترگيبسن – علي اصغرحکمت کفيل وزارت فرهنگ – ابراهيم حکيمي – حسين علاء – امان الله جهانباني – عيسي صديق – ابراهيم شمس آبادي و تصويب اساسنامه انجمن و انتخاب حسين علاء بعنوان رياست انجمن . (محمدرضا پهلوي رياست عاليه انجمن رابه عهده داشت). در مورخ 2 ارديبهشت 1313 هجری شمسی
 

روساي ورزش ايران از سال 1313 به بعد

 1 -   امير حسين علايي (حسين علاء )  2/2/1313 تا مرداد 1313 – رئيس انجمن ملي تربيت بدني وپيشاهنگي ايران (نخست وزير: محمد علی فروغی )
 

 ۲-   حسين سميعي از 1/7/1313 تا 31/4/1318 – رئيس انجمن ملي تربيت بدني وپيشاهنگي ايران (نخست وزير: محمد علي فروغی ومحمودجم  )

- تصويب  اساسنامه اداره تربيت بدني وپيشاهنگي۱۳۱۵/۹/۳

- انتصاب بهاء الدين پازارگاد بجاي توماس گيبسن درتاريخ ۱۳۱۷/۱۰/۶

-اعزام دانشجويان به المپيك 1936 برلين به سال 1315

- تصويب اساسنامه دانشسراي تربيت بدني۱۳۱۷/۶/۱۵
 

 ۳-  محمد علي تربيت از 21/6/1318 تا 27/10/1318- رئيس انجمن ملي تربيت بدني وپيشاهنگي ايران (نخست وزير: محمودجم )

-   برگزاري نخستين دوره مسابقات قهرماني کشور درسال 1318

-   افتتاح استاديوم امجديه (شهيد شيرودي فعلی )
 

 ۴-  اللهيار صالح از 27/10/1318 تا تير1319 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني وپيشاهنگی ايران (نخست وزير: احمد متين دفتری )
 

 ۵- ابوالحسن ابتهاج از مرداد 1319 تا آذر1320  - رئيس انجمن ملي تربيت بدني وپيشاهنگي ايران (نخست وزير:  منصورالملک و محمدعلي فروغی )
 

 ۶-  حسين علاء از آذر1320 تا تير 1324 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني ( رئيس دولت :  محمدعلي فروغي – علي سهيلي – قوام السلطنه – محمدساعد – مرتضي قلي بيات – ابراهيم حكيمي – محسن صدر )

- انشعاب تشکيلات ورزش کشور اداره پرورش تن زيرنظر وزارت معارف جهت آموزشگاه ها اداره تربيت بدني تحت نظر

- توسعه باشگاه هاي ورزشی
 

۷-  حسين سميعی از تير 1324 تا شهريور 1325 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  محسن صدر- ابراهيم حکيمي - قوام السلطنه )
 

۸- غلامعلي شايگان از مهر 1325 تا اسفند 1325 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  قوام السلطنه )
 

 ۹- حسين سميعی از اسفند 1325 تا شهريور 1326 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  قوام السلطنه- ابراهيم حكيمي )

-  تصويب اساسنامه جديد انجمن وآغاز بکاررسمي فدراسيون ها درتاريخ 12/12/1325

-  پيدايش کميته ملي المپيک در تاريخ ۱۳۲۶/۹/۲

-  تصويب اساسنامه کميته ملي المپيك درتاريخ 5/5/1326
 

 ۱۰-  امان الله جهانبانی از شهريور 1326 تا آذر 1326 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  ابراهيم حكيمی )

۱۱- محمد بدر از آذر1326 تا بهمن 1326 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  ابراهيم حكيمی )

 ۱۲- امان الله جهانباني از بهمن 1326 تا دي 1331 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  ابراهيم حكيمي-  عبدالحسين هژير- محمد ساعد- علي منصور - حاجعلي رزم آرا - حسين علاء - دکترمحمد مصدق - قوام السلطنه - محمد مصدق )

-  شركت درالمپيك 1948 لندن وكسب رده  36

- شركت درالمپيك 1952 هلسينكي وكسب رده 30

-  شركت درنخستين دوره بازي هاي آسيايي درسال 1951 درهند وكسب مقام سوم
 

۱۳-  نادر باتمانقليچ از 24/10/1331 تا 24/2/1332 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  محمدمصدق )
 

۱۴- كماالدين جناب از خرداد 1332 تا مرداد 1332 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  محمدمصدق )
 

 ۱۵-  دكتر عباس ايزد پناه از مرداد 1332 تا 20/6/1337 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  فضل اله زاهدي – حسين علاء – منوچهر اقبال )

-  شركت درالمپيك 1956 ملبورن  و كسب رده پرافتخار 14

- نخستين حضور ايران درالمپيك زمستاني در سال 1956 درايتاليا

-  شركت دربازي هاي آسيايي 1958 توكيو وكسب رده چهارم
 
 
 ۱۶ -  محمد دفتری از شهريور 1337 تا دي 1339 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  منوچهر اقبال – جعفر شريف امامي  )

-  شركت درالمپيك 1960 رم وكسب رده 28
 

 ۱۷-    محمدحسين عميدی از دي 1339 تا آبان 1341 - - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  جعفر شريف امامي – علي اميني – اسداله علم  )

-   نخستين قهرماني تيم ملي كشتي آزاد درجهان درمسابقات 1961 يوكوهاما
 

۱۸-   عباس ايزد پناه از آبان 1341 تا دي 1345 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  اسداله علم – حسنعلي منصور – اميرعباس هويدا  )

- شركت درالمپيك 1964 توكيو وكسب رده 34

- شركت دربازي هاي آسيايي 1966 بانكوك وكسب  رده ششم

-  قهرماني تيم كشتي آزاد ايران درمسابقات جهاني  1965 منچستر
 

۱۹-   منوچهر قراگزلو از دي 1345 تا بهمن 1346 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  اميرعباس هويدا  )

 - ميزباني كنگره المپيك درتهران
 

 ۲۰-  پرويز خسروانی از بهمن 1346 تا شهريور 1350 - رئيس انجمن ملي تربيت بدني (نخست وزير:  اميرعباس هويدا  )

-  شركت درالمپيك 1968 مكزيك وكسب رده 19

-  شركت دربازي هاي اسيايي 1970 بانكوك وكسب رده چهارم

-  ميزباني فوتبال جام ملت هاي آسيا ونخستين قهرماني ايران به سال 1968 ميلادي

-  تصويب قانون تاسيس سازمان تربيت بدني وتفريحات سالم درمجلس به تاريخ 23/3/1350

-   بهره برداري از استاديوم 100 هزارنفري آريامهر (آزادي فعلی )

۲۱-  مصطفی امجدی از شهريور 1350 تا ارديبهشت 1351 - رئيس سازمان تربيت بدني وتفريحات سالم (نخست وزير:  اميرعباس هويدا  )

  - قهرماني تيم ملي فوتبال براي دومين بار درجام ملت هاي آسيا در تايلند
 

 ۲۲- علی حجت كاشانی از شهريور ۱۳۵۱ تا شهريور ۱۳۵۴ - رئيس سازمان تربيت بدني وتفريحات سالم (نخست وزير:  اميرعباس هويدا  )

- شركت در المپيك 1972 مونيخ وكسب رده 28

- ميزباني بازي هاي آسيايي 1974 ميلادي درتهران وكسب مقام دوم

-  كسب سومين مقام قهرماني فوتبال درجام ملت هاي آسيا در سال 1976 ميلادی درتهران

-  شركت در المپيك 1976 مونترال وكسب رده 33

-  نخستين حضور کشورمان درجام جهاني فوتبال به سال 1978 ميلادی درآرژانتين       
 
 
انحلال سازمان تربيت بدني وتفريحات سالم به دستور محمدرضاشاه وايجادسازمان ورزش تحت نظر وزارت آموزش وپرورش درتاريخ 1356.8.6
 
 ۲۳ - محمد حسن رهنوردی ( معاون آموزش و پرورش در امور ورزش )  از شهريور ۱۳۵۴ تا شهريور ۱۳۵۶  (نخست وزير: اميرعباس هويدا )
 
      با تشکیل شورای عالی ورزش ضیا شادمان به عنوان معاون نخست وزیر در امور ورزش در این شورا حضور داشت

 ۲۴- نادرجهانبانی از شهريور 1356 تا بهمن 1357- رئيس سازمان ورزش ايران
 

 وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل مجدد سازمان تربیت بدنی     
 

 ۲۵- حسين شاه حسيني از بهمن 1357 تا شهريور 1359- رئيس سازمان تربيت بدني  (نخست وزير:  مهدی بازرگان  )

-  تاسيس مجدد سازمان تربيت بدني وتفريحات سالم

- تحريم بازي هاي المپيك 1980 مسكو
 

 ۲۶-   مصطفي داودی از شهريور 1359 تا فروردين 1362 - رئيس سازمان تربيت بدني  (نخست وزير:  شهيد رجايی – ميرحسين موسوی  )

- شركت دربازي هاي آسيايي 1982 دهلي نو دراوج جنگ تحميلي وكسب رده هفتم
- اجرای طرح 27 ساله ها 

 ۲۷-   اسماعيل داودی شمسی از فروردين 1362 تا بهمن 1364 - رئيس سازمان تربيت بدني وتفريحات سالم (رئيس جمهور : حضرت آيت اله خامنه ای - نخست وزير:  ميرحسين موسوی  )

-  تحريم بازي هاي المپيك 1984 لس آنجلس
 

 ۲۸-   احمد درگاهی از بهمن 1364 تا شهريور 1368 - رئيس سازمان تربيت بدني (رئيس جمهور : حضرت آيت اله خامنه ای - نخست وزير :  ميرحسين موسوي  )

-  شركت دربازي هاي آسيايي 1986 سئول وكسب رده چهارم

- شركت دربازي هاي المپيك 1988 سئول و كسب رده 36
 

 ۲۹-  حسن غفوری فرد از شهريور 1368 تا بهمن 1372- رئيس سازمان تربيت بدني  ( رئيس جمهور :  حجت الاسلام هاشمي رفسنجانی )

-  شركت درالمپيك 1992 بارسلونا وكسب رده 44

-  شركت دربازي هاي آسيايي 1990 پكن وكسب رده پنجمي

-  نخستين قهرماني فوتبال در بازي هاي آسيايي بعداز انقلاب

 - احيای مجدد برخي ورزش ها مثل بوکس ، شطرنج  ، شمشيربازی

-  ارتقا پست رئيس سازمان تربيت بدني به عنوان معاون رياست جمهوری     
   

 ۳۰-  سيد مصطفي هاشمي طباء از بهمن 1372 تا آبان 1380- رئيس سازمان تربيت بدنی (رئيس جمهور : حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی  وحجت الاسلام محمد خاتمی )

-  شركت دربازي هاي آسيايي 1994 هيروشيما وكسب رده ششمي

-   شركت درالمپيك 1996 آتلانتا وكسب رده 43

-   كسب مقام قهرماني كشتي آزاد درجهان درسال 1998 ميلادي درتهران

 -  شركت دربازي هاي آسيايي بانكوك وكسب رده هفتمی

-  صعود به جام جهاني فوتبال 1998 فرانسه

-   شركت در المپيك 2000 سيدني  وكسب رده 26 
-   تاسیس ساختمان جدید اداری برای سازمان تربیت بدنی و آکادمی ملی المپیک 

۳۱-  محسن مهرعليزاده از آبان 1380 تا 4/7/1384 - رئيس سازمان تربيت بدني وتفريحات سالم (رئيس جمهور : حجت الاسلام محمد خاتمي )

- شركت در المپيك 2004 آتن وكسب رده 29

- شركت دربازي هاي آسيايي 2002 بوسان وكسب رده دهمي

-  كسب مقام قهرماني كشتي آزاد درجهان به سال 2002 درتهران

-  صعود به جام جهاني فوتبال 2006آلمان

-  تدوين طرح نظام جامع ورزش كشور
 

 ۳۲-  محمد علی آبادی از 4/7/1384 تا24/6/1388 - رئيس سازمان تربيت بدني (رئيس جمهور : دكتر محمود احمدی نژاد )

-  شركت دربازي هاي آسيايي 2006 دوحه وكسب رده ششم

- شركت دربازي هاي المپيك 2008 پكن وكسب رده 51

-  نخستين قهرماني بسكتبال درآسيا به سال 2007 درچين

-  افزايش سرانه فضاهای ورزشی
 

۳۳-  علی سعيدلو از 24/6/1388 تا 5/5/1390- رئيس سازمان تربيت بدني  (رئيس جمهور : دكتر محمود احمدی نژاد )

-  شركت دربازي هاي آسيايي 2010 گوانگ ژو وكسب رده چهارم

-   قهرماني بسكتبال درآسيا به سال 2009  
 
تشکیل وزارت ورزش و جوانان 
 

۳۴-   محمدعباسی – از 5/5/1390 تا 26/5/1392 – وزير ورزش وجوانان (رئيس جمهور : دكتر محمود احمدی نژاد )

-  شركت دربازي هاي المپيك 2012 لندن وكسب رده پرافتخار 17

- كسب رده پرافتخار 11 در پارالمپيك 2012 لندن

- كسب مقام قهرماني كشتی فرنگی درالمپيك 2012 لندن

- قهرماني بسكتبال درآسيا به سال 2013 درفيليپين

-  صعود به جام جهاني فوتبال 2014 برزيل

-  صعود به ليگ جهاني واليبال 2013 و 2014

-   قهرمانی واليبال در آسيا به سال 2011 درتهران
 

  35-  سيد رضا صالحي اميری – از ۲۶/۵/۹۲ تا ۶/۸/۱۳۹۲-  سرپرست وزارت ورزش وجوانان (رئيس جمهور : دكتر حسن روحاني)        

  -  عنوان نخست تيم ملی کشتي آزاد دررقابت هاي قهرمانی جهان 

   - دومی ايران دربازي هاي کشورهاي اسلامی دراندونزی

دکتر سيد رضاصالحي اميري وزير پيشنهاد  در ۶ آبان ۹۲ نتوانست از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد بگيرد.
 

 ۳۶- محمد شريعتمداری - از 92.8.6 تا 92.8.26 - سرپرست وزارت ورزش وجوانان ( رئيس جمهور: دکترحسن روحانی )

 
 
  37 -  محمود گودرزی - از 26 .92.8  تا  27 . 7 . 95  - وزير  ورزش وجوانان ( رئيس جمهور: دکترحسن روحانی )
 

      دكترگودرزی  درتاريخ 26 آبان 92 با 199 راي موافق و 42 راي مخالف ازمجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت

 - کسب عنوان پنجم بازي هاي آسيايی اينچه ئون 2014  
 - کسب رده بیست و پنجم المپیک ریو برزیل 2016 

38 - مسعود سلطانی فر از  27 .7 . 95 تا کنون ( رییس جمهور : دکتر حسن روحانی )
وی در تاریخ 11 آبان 1395 موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شد 

 - کسب رده ششم بازی های آسیایی جاکارتا  2018 
 - حضور در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه و کسب یک برد و یک تساوی 

با دوستان خود این مطلب را به اشتراک بگذارید

نظرات ارسالی

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

 Color SchemeMost of the Elements in Website Secondary MenuSecondary Menu Background Color Links ColorColor of Hyperlinks